ตัวอย่างผู้ป่วย

การผ่าตัดสมอง : การผ่าตัดเส้นเลือดในสมองแตก

โรคหลอดเลือดสมอง (เส้นโลหิตในสมองแตก)

กลุ่มโรคนี้โดยส่วนใหญ่ จำเป็นต้องได้รับการรักษารีบด่วน(Emergency) บางรายที่มีอาการบวมของสมองมาก ๆ
อาจจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดแบบเปิดใหญ่เพื่อลดแรงดันสมอง