ตัวอย่างผู้ป่วย

การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง : การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกสันหลังทางด้านหน้า

การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกสันหลังทางด้านหน้า