บทความ

โรคทางกระดูกสันหลังและไขสันหลัง : โรคปวดหลังและการรักษาโดยไม่ผ่าตัด

การซ่อมแซมหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยวิธีการไม่ผ่าตัด

ผู้ป่วยด้วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมและมีการกดทับระบบประสาท (ไขสันหลัง หรือ รากประสาท) ในรายที่ไม่มีการงอกหรือการเกาะตัวของหินปูนร่วมด้วย อาจพิจารณาซ่อมแซมแทนการผ่าตัดเอาออก (Discetomy) ด้วยการใช้เข็มขนาดเล็ก ที่มีปลายออกแบบให้มีขดลวดความร้อนอยุ่  แทงเข้าไปในหมอนรองกระดูกสันหลัง เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไป ขดลวดที่อยู่ตรงปลายจะเกิดความร้อน และเผาไหม้เนื้อเยื่อด้านในของหมอนรองกระดูกสันหลัง(Nucleus pulposus) ทำให้ปริมาณ(Volume)ของหมอนรองกระดูกสันหลังลดลง แรงกดที่มีต่อระบบประสาทจะลดลง ผู้ป่วยจึงสามารถหายจากอาการปวดอันเนื่องมาจากการกดทับของระบบประสาทได้  การรักษาด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ภายใน 1-2 วัน หรือแม้แต่สามารถให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ จึงเป็นข้อดีที่สำคัญ

 

อย่างไรก็ดี วิธีการรักษาด้วยวิธีนี้ แพทย์จำเป็นต้องคัดเลือกผู้ป่วยให้เหมาะสม มิฉะนั้นแล้วจะเกิดปัญหาทำแล้วไม่ได้ผล หรือดีขึ้นเพียงแค่ช่วงสั้น  ๆ แล้วกลับมาเป็นอีก ซึ่งอาจทำให้โรคที่เป็นแย่ลงกว่าเดิมมาก  

ข้อห้ามหรือข้อควรระวังว่าอาจใช้วิธีนี้ไม่ได้ผล คือ
     - ต้องเป็นการรักษาการกดทับของไขสันหลังหรือรากประสาท โดยมีเหตุอันเนื่องมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมเท่านั้น (Soft disc) หากเป็นกรณีที่มีการกดทับอันเนื่องมาจากหินปูนหรือกระดูกงอกไปกดรากประสาท (Hard disc) จะไม่ได้ผล หรือได้ผลเพียงแค่ระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น
     - แพทย์ต้องแน่ใจว่าได้เผาเฉพาะหมอนรองกระดูกด้านในเท่านั้น (Nucleus pulposus) โดยไม่ไปทำอันตรายต่อระบบประสาทหรือเนื้อเยื่อข้างเคียงทีไ่ม่เกี่ยวข้อง (Annulus fibrosus)
     - ในรายที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจาก Soft disc แตกออกมาอยู่ด้านนอกหรือย้อยเข้าไปในโพรงประสาท (Spinal canal) วิธีนี้มักไม่ได้ผล เพราะการเผาไหม้ soft discนั้น ต้องทำกับเฉพาะsoft discที่ยังอยู่ด้านในต่อเปลือกนอกของหมอนรองกระดูกสันหลัง (Annulus fibrosus)