ยินดีต้อนรับ

การผ่าตัดทางด้านจุลศัลยกรรม สมอง ระบบประสาท และกระดูกสันหลัง

เป็นการผ่าตัดที่มีขึ้นเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางด้านระบบประสาท อันประกอบด้วย

(1) สมอง กะโหลกศีรษะ เยื่อหุ้มสมอง เส้นประสาทสมอง
(2) ไขสันหลัง
(3) ระบบประสาทส่วนปลาย (แขน ขา ลำตัว)
(4) กระดูกสันหลัง

 


ดูเพิ่มเติม

นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม(อันดับ ๒) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา
Mini MM. in Health, Asean Institute of Health and Development.
Certificate in neuroendoscopic and neuronavigator, Germany.
กรรมการแพทยสภา
กรรมการแพทยสมาคม
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน(ปรม) สถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารทางการแพทย์ (ปธพ) สถาบันพระปกเกล้า

ไลน์ : dr.mether